Ubezpieczenie OC co obejmuje

Zakres ubezpieczenia OC jest uregulowany ustawowo, co oznacza, iż każda firma gwarantuje dokładnie taką samą ochronę z tytułu podpisanej umowy OC.

Ubezpieczenie obejmuje każdą osobę, która kierując danym pojazdem mechanicznym w okresie obowiązywania polisy, wyrządziła szkodę osobom trzecim np. powodując kolizję i uszkodzony został inny samochód, pieszy lub rowerzysta. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu nie musimy z własnej kieszeni pokrywać wszystkich kosztów związanych z wypadkiem. To ubezpieczyciel pokrywa w pełni za nas szkody na określone sumy gwarancyjne:

  • 5 mln euro za szkody na osobach
  • 1 mln euro za szkody na mieniu

Kwoty te tyczą się tylko jednego zdarzenia. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, iż do wypadku doszło w skutek rażącego niedbalstwa, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC biegłego rewidenta
  2. Ubezpieczenie OC broker
  3. Ubezpieczenie OC dla nauczycieli
  4. Ubezpieczenie OC dla kosmetyczek
  5. Ubezpieczenie OC dla pośredników

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.