OC organizatora imprez masowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 roku określa zakres oraz przedmiot obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. OC jest skierowane dla organizatorów masowych imprez (sportowych, rozrywkowych, artystycznych), w przypadku których wstęp jest odpłatny. Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody wyrządzone uczestnikom imprezy wskutek działań lub też zaniechań organizatora.

Warto zaznaczyć, iż minimalna suma gwarancyjna nie jest określona, ponieważ ściśle zależy od charakteru imprezy, liczby uczestników oraz miejsca, w której się odbywa.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych swoim zakresem nie obejmuje:

– szkód, polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub tez utracie rzeczy, wyrządzonych przez organizatora – małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, powinowatemu, osobie, z która ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,

– szkód polegających na zapłacie umownych kar,

– szkód powstałych na skutek działań wojennych.

podobne wpisy:

  1. Ubezpieczenie OC dla lekarzy
  2. Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.