Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Renta rodzinna przysługuje w sytuacji śmierci członka rodziny, który miał przyznaną rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny itp. Uprawnionymi do pobierania takiego świadczenia są:

– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione do ukończenia 16 roku życia lub 25 roku życia, gdy podejmują naukę, warto zaznaczyć, iż prawo do renty bez względu na wiek mają osoby całkowicie niezdolne do pracy.

– wnuki oraz rodzeństwo również mają prawo do renty rodzinnej jeśli były pod opieką emeryta/rencisty co najmniej przez okres roku przed śmiercią a także nie mają już renty po zmarłych rodzicach lub rodzice nie są w stanie zapewnić im utrzymania,

– wdowa/wdowiec – mają prawo do świadczenia jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków: w momencie śmierci małżonka lub w okresie do 5 lat od śmierci, osoba ta osiągnęła 50 lat lub tez jest niezdolna do pracy, osoba wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa, które są uprawnione do pobierania renty i nie ukończyły 16 lub 18 lat (jeśli się uczą) lub też są niezdolne do pracy, osoba była rozwiedziona i miała przysądzone alimenty, jeśli jednak dana osoba nie spełnia określonych warunków oczywiście w sytuacji braku wystarczających środków do życia również może otrzymać rentę przez okres jednego roku od śmierci małżonka,

– rodzice także mają prawo do renty ubezpieczonego, jeżeli zapewniał on przed śmiercią ich utrzymanie.

podobne wpisy:

  1. Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
  2. KRUS kto może być ubezpieczony
  3. Kto ubezpiecza bezrobotnego
  4. Ubezpieczenie dla studentów
  5. Jak ubezpieczyć dziecko w ZUS

Oferta ubezpieczeń:


Comments are closed.